NÍŽE NÁSLEDUJÍ VEŠKERÉ NEZBYTNÉ INFORMACE PODLE NAŘÍZENÍ GDPR K UDĚLENÍ VAŠEHO SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalších platných právních předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), berete na vědomí a výslovně souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů za následujících podmínek:

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Svatební salon Petry Urubové s.r.o., IČO: 055 28 101, se sídlem Nerudova 330/4, Holešov, PSČ 769 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95914, je správcem osobních údajů (dále jen „Správce„), a to při výkonu předmětu podnikání. Správce může pověřit třetí osoby, zpracovatele, zajištěním realizace účelu zpracování Osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE SUBJEKTU
Budeme zpracovávat Vámi výše zadaná osobní údaje, tj. (i) jméno a příjmení; a (ii) e-mail (dále jen „Osobní údaje“).

ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
Vaše Osobní údaje budou zpracovávány pro informační a marketingové účely spočívající zejména v zasílání ochodních sdělení, propagačních materiálů v elektronické podobě, zasílání informací o nárocích na slevy, nakoupených výrobcích.

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a automatizovaně v elektronické formě.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše Osobní údaje budou zpracovávány nejdéle po dobu 5 (pěti) let. 

V případě odvolání souhlasu, budete nejpozději následující den po doručení odvolání Správci vyřazeni ze zasílání obchodních sdělení.

VAŠE PRÁVA
Máte právo:
  1. kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů a to buď písemným prohlášením doručeným na adresu sídla Správce, prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Správce: kosmetika.urubova@seznam.cz, nebo osobně v sídle Správce; 
  2. být zapomenut (právo na vymazání Osobních údajů); 
  3. požadovat od Správce přístup k Osobním údajům a jejich opravu nebo aktualizaci; 
  4. vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;
  5. požadovat od Správce informace, jak je s Osobními údaji nakládáno;
  6. získat své Osobní údaje ve strojově čitelném a přenositelném formátu k jejich přenosu;
  7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pochybnosti o dodržování Zákona či GDPR Správcem;
  8. požadovat po Správci omezení zpracování Osobních údajů.
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ
Správce Vás zde rovněž informuje o svém záměrů předávat příslušné Osobní údaje zpracovatelům do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, a to konkrétně zpracovateli Osobních údajů se sídlem na území Spojených států amerických, při předávání Osobních údajů založeném na rozhodnutí Komise EU o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů (viz https://www.uoou.cz/predavani-zalozene-na-rozhodnuti-o-odpovidajici-urovni-ochrany-osobnich-udaju/ds- 5065/p1=5065), a to ve vztahu k zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ
Dále berete na vědomí, že Vaše Osobní údaje budou dále zpracovávány i bez Vašeho souhlasu v případě, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost a dále v případě, že je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.
* označuje požadované

Prosíme o zakliknutí účelu, za kterým můžeme zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje:

Email Marketing Powered by Mailchimp